imanagement Hållbar effektivitet genom självledarskap
Öppna utbildningar:

Hållbar effektivitet

Vi lever idag i en gränslös värld där möjligheterna i det närmaste är oändliga. Samtidigt ökar tempot, konkurrensen hårdnar och de som inte hänger med slås ut snabbare.

På iManagement tror vi på att utveckla människors medfödda förmåga att leda och organisera sig själva. Vi tror att det är grunden för att skapa hållbart effektiva organisationer.

Vi vet att hållbart effektiva företag består av människor som går till jobbet för att de vill skapa resultat och göra skillnad. Människor som vill bidra till att nå gemensamma mål och lösa de problem som faktiskt uppstår. Människor som vill utvecklas och anpassar sig till omvärldens förändringar medvetet och långsiktigt. Här hänger välmående, drivkraft och resultat ihop. Hållbart och effektivt, helt enkelt.

Övertid
Tid över

Produktivitet Från: Övertid, till: Tid över

Upplever du mer övertid än tid över? Produktivitet är förmågan att göra mer av mindre. I dagens komplexa värld är det lätt att fastna i sitt eget eller omgivningens slöseri. För att skapa goda resultat med en rimlig insats behöver vi rätt förutsättningar, verktyg och träning.

Varför är färdigheten viktig?

Våra arbeten har förändrats i grunden. Vi behöver skapa resultat snarare än att vara på jobbet en viss tid. Med en överfull inkorg, vibrerande telefon, ihärdiga kunder och kollegor som vill fråga om råd är det lätt att tappa fokus, tvingas starta om och börja skjuta upp. Arbetsdagen förlängs, att-göra-listan växer, vi upprepar misstag. Med ett högt tempo och luften full av uppkastade bollar tränger kortsiktiga måsten undan tiden för reflektion, lärande och utveckling. Det kostar allt mer kraft att nå resultaten. Därför söker allt fler en inarbetad arbetsmetodik med en genomtänkt struktur som ger överblick och hjälper oss att ta kommandot över våra dagar. Med minskat slöseri kommer resultaten lättare och vi får tid och kraft över.

Vad tränar vi?

Via Workflow ger vi dig en enkel arbetsmetodik. Du får träning i hur du ska använda dina befintliga verktyg som din epostklient, din smarta telefon och din hjärna på ett mer produktivt sätt. Vi erbjuder redskapen för ett klarare fokus, en tydligare struktur, rationell informationshantering och effektivare kommunikation. Parat med goda rutiner för prioritering och planering lägger vi grunden för ett effektivare arbete. Du får naturligtvis mer gjort - minskad stress får du på köpet!

Slutkörd
Fulladdad

Motivation Från: Slutkörd, till: Fulladdad

Hålls din prestation tillbaka av frustration, otydliga mål eller orimliga förväntningar? Motivation är lika med förmågan att ta sikte på ett mål och att använda sin drivkraft att nå dit. Människor som kan motivera sig får mer gjort och mår bättre.

Varför är färdigheten viktig?

När vi blir detaljstyrda eller har otydliga mål tappar vi lätt motivationen, blir frustrerade eller rädda för att göra fel. Vi försvarar gamla rutiner i stället för att söka nya vägar till resultaten. Får vi däremot utrymme för självbestämmande känner vi oss betydelsefulla och stolta över att få ta ansvar över vårt eget jobb. När vi utvecklas och stärker vår kompetens ökar drivkraften ytterligare.  Den som ser mening och mål med sin insats kan lättare motivera sig att utföra mindre lustfyllda uppgifter. Med ökad motivation minskar slöseri av tid och energi. Vi får resurser över till annat och det lönar sig på sikt.

Vad tränar vi?

Genom Drive tränar vi på att identifiera varje individs drivkrafter kopplat till personlighet och roll.  Vi fokuserar på yttre drivkrafter, att kunna säkerställa syfte och sätta tydliga mål och göra handlingsplaner. Vi arbetar också med inre drivkrafter, som handlar om individens och gruppens förmåga att hantera styrkor och fallgropar som är kopplade till till kompetens och eget självledarskap. Eftersom drivkrafterna varierar anpassar vi träningen på individnivå genom tester och konkreta övningar baserade på reflektion och feedback. 

Låsning
Lösning

Kreativitet Från: Låsning, till: Lösning

Hamnar du lätt i låsning i stället för lösning? Kreativitet är detsamma som förmågan att lösa problem. Att finna nya vägar och se saker ur ett annat perspektiv är belönande och skapar möjligheter du inte visste fanns.

Varför är färdigheten viktig?

I en värld av hård konkurrens ställs vi allt oftare inför nya problem. Det är inte säkert att det finns en beprövad väg framåt. Men vad händer när man försöker hantera dagens problem med gårdagens lösning? Det riskerar att bli en omväg som kostar dyrbara resurser. Förmågan att hantera nya situationer på ett konstruktivt – kreativt – sätt kan bli skillnaden mellan framgång och utslagning. Att tänka nytt, ta hjälp av nya resurser eller göra annorlunda kan bli det som skiljer dig från mängden.

Vad tränar vi?

Hjärnan har begränsat med energi för kvalificerat tankearbete. Alltså tränar vi på att använda hjärnan mer fokuserat och effektivt. Träningen inriktas i steg ett på metoder för att avlasta och stimulera hjärnans förmåga att vara kreativ. I steg två fokuserar vi på vägar att bryta ner problem strukturerat. Vi identifierar vad som faktiskt ska göras, i vilken ordning och hur du kommer igång.

Passerad
Uppdaterad

Adaptivitet Från: passerad, till: uppdaterad

Känner du dig oftare passerad än uppdaterad? Adaptivitet betyder förmåga till anpassning och har, sen Darwin beskrev fenomenet, aldrig varit viktigare. Omvärlden förändras fort och därmed utmanas beprövade sanningar och tillvägagångssätt. Din förmåga att hantera förändringar är avgörande för hur framtiden ser ut för dig och ditt företag.

Varför är färdigheten viktig?

Idag är hållbarheten på våra kunskaper, produkter och konkurrensfördelar kortare än någonsin. Det kan vara svårt att se förändringsbehov när hjulen snurrar fort. Det är tacksamt att göra sig lustig över Nokia, Kodak eller Facit såhär i efterhand. Men hur säkerställer du att du navigerar rätt när kartan hela tiden ritas om? Det är helt avgörande att kunna skapa utrymme för lärande, nyfikenhet och innovation. Med en stärkt adaptiv förmåga kan förändring innebära utveckling som motsats till avveckling.

Vad tränar vi?

När förändringstakten är hög och nyheterna omkring oss är oändliga handlar adaptivitet om att kunna fokusera på ett rörligt mål. Genom våra utbildningar tränar vi på att förstå konsekvenser av förändringar i vår omvärld och på förmågan att kunna agera på rätt aktiviteter utifrån det. Träningen utmynnar i handlingsplaner för individ, grupp och företag. Vi stärker förmågan att utmana ovanor och skapa utrymme för goda vanor som ger flexibilitet och en tydlig, medveten riktning mot målet.

Hur skapas hållbar effektivitet?

Har du hört att förändring är svårt, tar tid och sällan leder till målet? Vi är övertygade om att det inte behöver vara så. Förändring mot ökat självledarskap och även gruppers förmåga att organisera sig effektivt lyckas när den följer en tydlig process.

Inom rådgivning gör vi analyser och ger råd kring tydliga strukturer, tekniska verktyg och beteenden i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. I våra utbildningar tränas individer och grupper konkret för optimal produktivitet, motivation och kreativitet. Ledarstöd ger stöd till ledare och medarbetare för att långsiktigt utvecklas i medveten takt och konsekvent nå bra resultat.

Rådgivning

Rådgivning

Arbetet är inte längre en plats man går till utan ett resultat som ska skapas. Idag finns alla möjligheter att utveckla effektiva arbetssätt som utgår från det som ska göras och de individer som ska skapa resultaten.

Många organisationer har idag brister i sin fysiska arbetsmiljö, interna strukturer och dagliga rutiner. IT-verktyg används inte fullt ut vilket motverkar ett optimalt sätt att arbeta. Detta leder till en arbetsdag fylld av distraktioner, avbrott och beteenden som stjäl tid och energi från de viktigaste aktiviteterna.

Vi hjälper er att göra analyser inför förbättrat nyttjande av IT-verktyg och utveckling av interna strukturer och arbetsmiljö för att ni ska få rätt förutsättningar att arbeta hållbart effektivt.


Utbildning

Utbildning

iManagement har utvecklat en pedagogisk modell för hållbart lärande – där effekten av våra utbildningsinsatser både är direkt och bestående. Huvudstegen är probleminsikt, beslut om förändring, aktiv träning och självledarskap. Modellen är baserad på vedertagna pedagogiska modeller och på egna erfarenheter och förfinas ständigt.

Skräddarsydda utbildningar

 • Kreativitet
 • Adaptivitet
 • Motivation
 • Produktivitet
Workflow
Verktygslådan för effektivitet
Träna dig i att:
 • Använda din hjärna smartare
 • Öka ditt fokus
 • Hantera information effektivt
 • Skapa överblick
 • Prioritera rationellt
 • Planera flexibelt
 • Skapa fungerande rutiner
 • Kommunicera effektivt
 • Nyttja kraften i dina IT-verktyg
Drive
Självledarskapets drivkraft
Utveckla dina drivkrafter genom att:
 • Prioritera värdeskapande aktiviteter
 • Bryta ner, komma igång med och slutföra komplexa arbetsuppgifter
 • Använda styrkorna i din personlighet och undvika fallgroparna
 • Effektivt utveckla goda vanor
 • Förstå och nyttja hjärnans belöningssystem
Action
Målstyrt genomförande
Realisera strategier genom att:
 • Sätta tydliga och långsiktiga mål
 • Prioritera strategiska roller och ansvarsområden
 • Balansera resultatmål och aktivitetsmål
 • Effektiv taktisk planering
 • Tekniker för reflektion och revidering av handlingsplaner
 • Effektiv visualisering av mål i befintliga verktyg
Team Workflow
Effektivt samarbete
Effektivisera samarbetet genom:
 • Effektiva möten
 • Effektiv kommunikation
 • Delad informationsplattform
 • Gemensamma spelregler
 • Nyttja aktivitetsbaserade arbetsmiljöer
Team Drive
Effektiva självorganiserande team
Utveckla effektiva team genom att:
 • Tydliggöra ledarens roll
 • Fastställa teammedlemmarnas ansvar
 • Förstärka styrkor i teamet och undvika fallgropar
 • Kommunicera öppet och ärligt
 • Ge konstruktiv feedback
Team Action
Gemensam riktning och genomförande
Realisera gemensamma strategier genom att:
 • Fastställa tydliga, långsiktiga mål och nyckelprojekt
 • Balansera gemensamma resultatmål och aktivitetsmål
 • Visualisera mål i det dagliga arbetet i befintliga IT-verktyg
 • Genomföra strukturerad ansvarsuppföljning
 • Verkställa nyckelprojekt
 • Etablera förenande ledstjärnor, syften och beteenden


Öppna utbildningar

WORKFLOW

Genom intensivkursen Workflow tar du ett stort första steg mot hållbar effektivitet. Du får träning i hur du ska använda dina befintliga IT-verktyg som din epostklient, din smarta telefon och framför allt din hjärna på ett mer produktivt sätt. Vi erbjuder redskapen för ett klarare fokus, en tydligare struktur, rationell informationshantering och effektivare kommunikation. Parat med goda rutiner för prioritering och planering så lägger vi grunden för ett effektivare arbete oavsett om du arbetar i en traditionell arbetsmiljö eller en aktivitetsbaserad. Du får naturligtvis mer gjort - minskad stress får du på köpet!

WORKFLOW MASTERY

Genom fortsättningskursen Workflow Mastery får du som redan tränat Workflow möjligheten att ta din arbetsmetodik till nästa nivå. Du kommer att få konkreta verktyg och insikter för att:

 • lyckas med komplext tankearbete
 • arbeta med tekniker för djupt fokus och förbättrad problemlösning
 • skaffa strategier för hur du behåller närvaron i ett vardagligt kaos
 • planera för att växla effektivare mellan fokuserat eget arbete och effektivt samarbete
 • ta full kontroll över informationsflödet i din dator och smarta telefon
 • strukturera dina anteckningar digitalt
 • bryta ner och prioritera strategiska aktiviteter som lätt trängs undan av det händelsestyrda
 • skapa en dag- och veckostrukur som stöttar dina långsiktiga planer

Workflow Mastery är även anpassad för dig som jobbar i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

LEAD WORKFLOW

Med en accelererande digital tillgänglighet och ökad flexibilitet i det fysiska kontoret ökar risken att arbetsmiljön blir rörig och arbetstiden gränslös. I Lead Workflow får chefer ta fram en strategi och process för hur workflow systematiskt integreras i ledarskapet. Målet är att skapa en sund psykosocial arbetsmiljö där vi får arbetet gjort.

WORKFLOW ONENOTE + WORKFLOW FÖRSTÄRKNING

Vi har satt ihop en kombinationsträning av två populära workflow-moduler till en heldag. Workflow OneNote syftar skapa en lättanvänd struktur och ett smidigt digitalt informationsflöde med hjälp av Microsoft OneNote. Målet är att integrera tidigare färdigheter i Outlook och skapa en mer komplett verktygslåda för informationshantering och fokuserat arbete. Workflow Förstärkning förstärker färdigheter och beteenden från tidigare träningar i Workflow, för att motverka en återgång till gamla invanda beteenden.

Workflow OneNote + Workflow Förstärkning
WORKSHOP
Den 16 januari, kl 09:00-17:00
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm

UPPFÖLJNING
Ingen
 
 
Workflow
WORKSHOP
Den 23 januari, kl 09:00-16:00
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm

UPPFÖLJNING
Den 23 februari, kl 09:00-13:00 (inkl lunch)
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm
Workflow
WORKSHOP
Den 20 februari, kl 09:00-16:00
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm

UPPFÖLJNING
Den 23 mars, kl 09:00-13:00 (inkl lunch)
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm
Workflow Mastery
WORKSHOP
Den 6 mars, kl 09:00-16:00
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm

UPPFÖLJNING
Den 13 april, kl 09:00-13:00 (inkl lunch)
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm
Workflow OneNote + Workflow Förstärkning
WORKSHOP
Den 8 mars, kl 09:00-17:00
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm

UPPFÖLJNING
Ingen
 
 
Workflow
WORKSHOP
Den 22 mars, kl 09:00-16:00
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm

UPPFÖLJNING
Den 20 april, kl 09:00-13:00 (inkl lunch)
Scandic Grand Central, Salong 2, Kungsgatan 70 - Stockholm

Coaching

Ledarstöd

När ni vill lyckas ta er från där ni är till dit ni vill handlar det om att omsätta ny och gammal kunskap och agera mot de mål ni vill uppnå. Vi utmanar er till utveckling av ert självledarskap och självorganisation genom övning, reflektion och feedback. Ni utvecklas till ett högeffektivt team med en kultur som kännetecknas av tillit, effektiv kommunikation, engagemang och allt bättre resultat. Vi kallar det Hållbar effektivitet genom självledarskap. 

Vem gör det här redan?

Vi är stolta över att kunna presentera några av våra kunder. Vi arbetar i många olika branscher och uppdragens storlek samt bolagens storlek varierar. En nära relation till våra kunder är central för att vi hela tiden ska kunna ge kvalitet och utvecklas till det bättre. Gemensamt för våra kunder är att de är kunskapsarbetare med stort ansvar för sina egna resultat och att de tror på att grunden för hållbar effektivitet är ett utvecklat självledarskap.

"Här är de tre viktigaste effekterna för mig av att samarbeta med iManagement: bättre överblick och känsla av kontroll, effektivare hantering av mail och kalender, gemensam grund och förhållningssätt att hantera arbetsvardagen."

"Jag är idag mindre stressad för att jag har koll på vad jag ska göra, när och i vilken ordning. Jag arbetar mycket mer effektivt eftersom jag kommer åt all viktig information från dator, Ipad och Iphone. Jag har koll på läget genom att ha alla mina att göra, uppföljningar och projekt samlade på ett och samma ställe - i Outlook"

"Genom att arbeta med iManagement så har vi fått bättre fokus på målbilden, en bra metodik för planläggning så vi effektivare genomför kort- och långsiktiga projekt. Vi har minskat stressen för samtliga medarbetare då vi skapat en struktur i vardagen professionellt och privat"

"För mig som jobbar med ca 75 byggprojekt om året har iManagement hjälpt mig hitta ett otroligt bra sätt att arbeta. Konkret har det inneburit att jag redan har normala arbetstider från att tidigare jobbat ca 10-12 timmar om dan"

"Vi på Bibendum har arbetat med iManagement under flera års tid. Och sedan ett par år har även Altia Corporation gjort det och några konkreta effekter som vi märker är:
- Genom utbildning får vi resultat, positiv energi och verktygen att hantera vardagen mycket bättre på individuell nivå samt inom Bibendum. Alla nyanställda får gå en kurs i vardagseffektivitet hos iManagement
- Genom workshops har Bibendums strategier konkretiserats i tydliga och genomförbara handlingsplaner, främst för oss i ledningsgruppen
- Genom ett grundligt värderingsarbete har vi konkretiserat våra riktlinjer som hjälper oss att agera effektivt och utvecklas tillsammans som team."

Vad vi tror på

iManagement står för självledarskap. Som många andra startade vi karriären med mycket energi och höga ambitioner. Efter en lång utbildning skulle allt infrias. Vi satsade mycket tid och energi på att nå målen. Efter några år var det inte roligt längre, mest stressigt. Visst fick vi resultat men till ett högt pris och det var tydligt att vi slösade.  Samtidigt blev de saker i livet vi försakade allt viktigare. Då upptäckte vi ämnet time management. Fantastiskt att kunna styra tiden! Styrning och kontroll skulle leda till de förväntade resultaten. Visst fick vi bättre resultat, men på bekostnad av mycket frustration då det trots den nya ordningen inte blev som vi tänkt oss.

Vårt budskap om självledarskap baseras på egna upplevelser. Vi har insett att lösningen varken ligger i att kämpa hårdare eller i att försöka styra tiden eller vår omgivning. Tiden går ändå och omgivningen är oftast bortom vår kontroll. Däremot har vi sett kraften i att utveckla förmågan att leda oss själva. När vi tar ansvar, för vår egen situation och det uppdrag vi har. När vi gör det bästa vi kan med det vi har, från ett långsiktigt hållbart perspektiv. Då kommer glädjen, kreativiteten och resultaten!

Vi ger, vi utmanar och vi lever som vi lär

Det man tycker om att göra, gör man bra. Vi är stolta över att ha skapat ett arbetsklimat där våra medarbetare är engagerade och delaktiga på ett sätt som få arbetsplatser tillåter. Vill du också arbeta i en kreativ och stimulerande arbetsmiljö där innovation, frihet och ansvar är tongivande? Drivs du liksom vi av att skapa resultat genom att ständigt ha kunden i fokus, tänka nytt och våga tänja på gränser?

På Imanagement är vi sociala, orädda och beredda att göra vad som krävs för att lyckas med våra uppdrag. Om beskrivningen stämmer in även på dig, vill vi gärna att du skickar ditt CV till karriar@imanagement.se. Är du rätt person kan du ha oändliga möjligheter framför dig. Är du nyfiken på vår kultur eller har andra frågor om oss som arbetsgivare? Tveka inte att kontakta oss: magnus@imanagement.se eller jerker@imanagement.se.

Lediga jobb

Effektivitetskonsult

Som effektivitetskonsult arbetar du alltid tätt tillsammans med våra kunder. Försäljning är en naturlig del av kundarbetet, liksom behovsanalys, förstklassiga leveranser, uppföljning och förslag på nästa steg. För att lyckas i rollen bör du ha fallenhet för att skapa kontakter och vårda befintliga relationer genom en självklar och kontinuerlig kontakt med deltagare och beställare. På iManagement drivs vi av att skapa hållbar nytta för våra kunder. Vårt mål är göra skillnad varje gång. Nyckeln till framgång har vi formulerat i våra ledstjärnor: att utmana, att ge och att leva som vi lär. Vi gör helt enkelt vad som krävs för att lyckas med våra uppdrag och samtidigt ha kul på jobbet!

Vi erbjuder:

 • ett fascinerande arbetsområde med dedikerade kollegor
 • möjligheten att vara delaktig och skapa resultat på ett sätt som få arbetsplatser tillåter
 • stor frihet under ansvar
 • fantastiska lokaler mitt i city


Du behöver bidra med:

 • en social och smittande personlighet
 • vana av att tala inför och få människor att lyssna
 • en talang för att skapa och bibehålla goda relationer
 • en akademisk utbildning och tillhörande analytisk förmåga
 • utmärkt engelska i tal och skrift
 • goda IT-kunskaper och nyfikenhet kring tekniska hjälpmedel
 • en väl utvecklad pedagogisk ådra
 • dokumenterat goda resultat från tjänsteförsäljning
 • ett stort intresse för vad som får människor att prestera och må bra
 • erfarenhet av att arbeta som chef och med personer i ledande befattning

Kan du vara den vi söker? Skicka då din ansökan till karriar@imanagement.se. eller använd länken till kontaktformuläret nedan.

Konsulter

Magnus Bornäs

Magnus Bornäs

+46 (0)72 536 31 00
magnus@imanagement.se

Jerker Davidsson

Jerker Davidsson

+46 (0)76 798 31 00
jerker@imanagement.se

Theresa Bauer

Theresa Bauer

+46 (0)72 207 87 23
theresa@imanagement.se

Petra Key

Petra Key

+46 (0)73 078 99 67
petra@imanagement.se

Johan Hurtigh

Johan Hurtigh

+46 (0)70 514 46 66
johan@imanagement.se

Filip Hanson

Filip Hanson

+46 (0)70 618 08 32
filip@imanagement.se

Kontakta oss